Inleiding

In de programma's zijn de inhoudelijke ambities uit de Voorjaarsnota 2015 vertaald in concrete doelstellingen voor 2016. Daarbij heeft bijstelling plaatsgevonden voor de uitgangspunten uit het bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang' . In dit onderdeel financiën wordt het meerjarenbeeld vanuit deze kaders op hoofdlijnen geschetst en geactualiseerd. Financiële doorvertaling van het bestuursakkoord in de cijfers van de programma's heeft niet kunnen plaatsvinden aangezien het bestuursakkoord pas recent is vastgesteld, en zullen bij de eerste begrotingswijziging worden verwerkt.

De financiële gegevens in deze begroting worden via een geautomatiseerd proces overgenomen uit het door de Gemeente Breda gehanteerde financieel systeem. Omdat tijdens dit proces bedragen worden afgerond op € 1.000 kan het voorkomen dat in de begroting afrondingsverschillen zichtbaar worden.