Impulsen

Extra uitgaven en dekking

Wij slagen er in een solide financieel beleid neer te zetten, een sluitende begroting voor de komende jaren. Er is voldoende weerstandsvermogen beschikbaar voor de dekking van voorziene risico`s. Daarnaast verlagen wij de lastendruk door de onroerdende zaak belasting (OZB) voor woningen met 1% te verminderen.

In het Bestuursakkoord `Focus op vooruitgang`  is in een bijlage een overzicht opgenomen van het financieel meerjarenperspectief. In hetzelfde overzicht is zichtbaar gemaakt welke financiële impulsen wij de komende jaren willen doen om onze ambities te verwezenlijken.

We stellen voor 2016 en 2017 respectievelijk € 600.000 en € 400.000 extra beschikbaar voor toezicht en handhaving. Dat moet ons in staat stellen onze taken en verantwoordelijkheden te laten voldoen aan de wettelijke voorwaarden; mede in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet die in 2018 wordt ingevoerd.

We maken het parkeren op straat in bepaalde straten binnen de singels het eerste kwartier gratis. De inkomstenderving van € 130.000 dekken we binnen de exploitatie van het parkeerbedrijf.

Hoe dekken we onze extra uitgaven

Behalve de hiervoor genoemde impulsen buigen we verschillende uitgaven om in deze bestuursperiode. In ons bestuursakkoord zijn ze overzichtelijk opgenomen. Ze bedragen in totaal € 3,5 miljoen en zijn als volgt onderverdeeld:

(bedragen x 1 miljoen)

Veiligheidsregio

€ 0,10

De ombuiging wordt gerealiseerd door heroverweging van niet-wettelijke taken binnen de Veiligheidsregio

Parkeertarieven

€ 0,35

In 2017 worden de parkeertarieven eenmalig verhoogd met 2,5%.

Accommodaties

€ 0,30

De verkoop van gemeentelijke accommodaties leidt tot een structureel exploitatievoordeel dat oploopt tot dit bedrag in 2018.

Actieplan geluid

€ 0,15

De structurele impuls voor stil asfalt vervalt.

Subsidies

€ 0,30

Deze besparing kan worden bereikt door het verminderen van de administratieve last.

Nieuwe Veste

€ 0,14

Sinds de verzelfstandiging ontving De Nieuwe Veste een tijdelijke jaarlijks bijdrage zodat een reserve kon worden gevormd. De bijdrage vervalt per 2016.

Culturele instellingen

€ 0,50

De per 2017 geplande structurele impuls vervalt.

Toeristenbelasting

€ 0,20

De geraamde inkomsten zijn hoger dan eerder voorzien.

Begrotingsdoorlichting

€ 1,00

Het onderzoek is reeds uitgevoerd en laat zien dat budgetten kunnen worden geoptimaliseerd, zodat structurele onderuitnutting achterwege blijft.