Investeringen

Ook in de komende jaren zullen investeringen in de stad, de dorpen en wijken nodig blijven om deze duurzaam, vitaal en aantrekkelijk te houden. Daarbij geldt dat de keuzes uit de structuurvisie 2030 mede de koers bepalen voor de komende periode. Bij deze begroting heeft een actualisering plaatsgevonden van het Meerjareninvesteringsplan (MIP) uit de Voorjaarsnota 2015 naar een meer concreet investeringsprogramma.

Ten opzichte van het bestuursakkoord is een aantal investeringen aangepast en geactualiseerd:

Inmiddels is uitvoering gegeven aan het omzetten van investeringen naar exploitatie. Met het oog op de verbetering van de algehele kwaliteit van de financiële functie is een aantal investeringen die jaarlijks worden gedaan maar die meer het karakter hebben van reguliere onderhoudsactiviteiten inmiddels overgeheveld naar de exploitatie. Voor het groot onderhoud van verkeersregelinstallaties en sportaccommodaties zijn voor 2016 onderhoudsvoorzieningen ingesteld.

Een deel van de maatregelen die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2014-2018 zijn begin 2015 ingebracht onder het programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Onder de naam Corridor-Zuid gaat het hierbij voor Breda om een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de singelring kan worden ontlast, de binnenstad beter bereikbaar wordt en Breda laat zien dat ze meer is dan een autostad. Vanuit het programma Beter Benutten is inmiddels door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 4,4 miljoen, daarnaast is aanvullende financiering vanuit de Provincie mogelijk; deze bijdragen zijn nu in het investeringsplan opgenomen (ten tijde van de Voorjaarsnota waren deze bijdragen nog niet in het investeringsplan verwerkt omdat ze toen nog te onduidelijk en te onzeker waren).
Ook is de planning van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit in overeenstemming gebracht met het projectplan Corridor-Zuid.

Naast investeringen in mobiliteit zijn er grote investeringen in rioleringen en bedrijfsvoering in 2016 voorzien. Een overzicht van alle investeringsplannen voor de komende jaren is te vinden in de bijlagen van deze begroting. In het onderdeel programma's wordt per programma tevens aangegeven welke investeringen er in 2016 plaatsvinden.

In de Financiële verordening Breda ex artikel 212 van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad met het vaststellen van de begroting in principe ook de  jaarschijf van de investeringskredieten van het desbetreffende begrotingsjaar autoriseert. In het raadsvoorstel bij deze begroting is een specificatie van de te voteren kredieten opgenomen.Hierin is tevens  een overzicht opgenomen van de investeringsprojecten die in de loop van het begrotingsjaar expliciet ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.