Inleiding

De gemeentebegroting is een uitwerking van de Voorjaarsnota 2015 die de gemeenteraad  in juni van dit jaar heeft vastgesteld. Dit jaar is er sprake van een bijzonder proces omdat in juli duidelijk werd dat een nieuwe raadsmeerderheid gewenst was. Op 2 september 2015 stelde de gemeenteraad het Bestuursakkoord  `Focus op vooruitgang` vast. Dit akkoord geeft een actueel kader voor de Begroting 2016 die u hierbij aantreft. Het bestuursakkoord bevat daarom op onderdelen een actualisatie van deze Voorjaarsnota. In dit onderdeel van de begroting zijn de ambities die in de Voorjaarsnota zijn benoemd voor 2016 geconcretiseerd, zodat duidelijk is hoe en welke impulsen wij in 2016 in ons gemeentelijk beleid geven.

De Begroting 2016 beslaat een periode van één jaar en richten ons daarmee op de korte termijn, maar wel met een perspectief op een periode van vier jaar. Onze keuzes baseren wij op waarden en vertrekpunten die naar onze overtuiging langdurig gelden.

Wij gaan uit van een positief mensbeeld: bewoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente hebben het beste met elkaar voor. De gemeente hoeft geen taken uit te voeren die inwoners en ondernemers zelf net zo goed kunnen. Met bewoners, bedrijven en instellingen werken wij als partners samen. We tonen lef en durven los te laten. Minder regelgeving is daarvan het gevolg. Minder bureaucratie leidt bovendien tot grotere slagvaardigheid, omdat sneller en effectiever wordt gehandeld. Regels staan met name in dienst van onze doelstellingen.

Onze agenda - en dus ook deze begroting - is ambitieus. Doelstellingen kunnen slechts worden waargemaakt als daar voldoende middelen voor beschikbaar zijn. Zeker in de jaren van economische crisis was daar niet altijd sprake van. De periode van het huidige economische herstel valt samen met de uitvoering van drie grote decentralisaties. Sinds 1 januari 2015 valt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdzorg en de participatie onder het gemeentebestuur. Het is onze opgave om de kwaliteit van de ondersteuning hoog te houden, terwijl de budgetten verminderen. Om die risico's te kunnen afdekken houden we voldoende middelen als risicovoorziening beschikbaar.

Wij presenteren een begroting die ook voor de jaren na 2016 financieel sluitend is en waarin voldoende financiële buffers zijn ingebouwd om risico's het hoofd te bieden, zonder dat de OZB voor onze bewoners hoger wordt.

Wij vertrouwen erop dat deze nieuwe opzet voor de komende jaren een stabiel uitgangspunt is voor de vertaling van onderwerpen uit (toekomstige) bestuursakkoorden.