Overzicht incidentele baten en lasten

Het overzicht van incidentele baten en lasten is opgebouwd vanuit de eenmalig beschikbare budgettaire middelen en de mutaties in reserves. De reserve begrotingsbeeld is hierbij, in overeenstemming met het BBV, uitgesloten omdat hier sprake is van een jaarlijkse dotatie..

(bedragen x 1.000)

Programma/thema

Product

Lasten

Baten

Omschrijving

1.Vitaal en Sociaal Breda

1.2

Inkomensverwerving

Sociale werkvoorziening

25.333

Re-integratie

2.188

Re-integratie publieke taken

6.198

Participatie

1.3

Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet

Maatwerk WMO

20.920

Maatwerk dienstverlening volwassenen

2.398

Maatwerk dienstverlening jongeren

63.910

19.575

Vanuit het Rijk is € 38,9 miljoen beschikbaar voor Jeugd, (onderdeel van integratie-uitkering Sociaal Domein). De overige incidentele lasten betreffen lasten voor regiogemeenten, waarvoor incidentele baten ontvangen worden vanuit de regio (grotendeels inkoop Jeugdhulp die gemeente Breda namens acht andere gemeenten verzorgd).

Opvang en Ondersteuning Volwassenen

42.530

Betreft hoofdzakelijk Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang circa € 5,9 miljoen, Decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang/OGGZ   circa € 6,3 miljoen, € 2,5 miljoen compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten en WMO-middelen circa € 0,9 miljoen, integratie-uitkering Wmo "oud" 12,1 miljoen

Volksgezondheid

195

Betreft Gezond in de Stad (GIDS-gelden), welke via de septembercirculaire 2014 beschikbaar zijn gesteld.

1.5

Leefbaarheid in wijken en dorpen

Wijkontwikkeling

5.756

1.800

Betreft restantmiddelen voortvloeiend uit beëindiging Programma Wijkontwikkeling eind 2014 om een aantal lopende fysieke projecten, zoals Herontwikkeling Driesprong, Masterplan etc. voort te zetten in 2015.

Wijkgericht werken

Sociale infrastructuur

1.000

Betreft Wijkimpuls middelen Breda 2015 - 2018. In het Coalitieakkoord is voor de periode 2015-2018 een impuls beschikbaar gesteld van € 1 miljoen per jaar.

1.7

Sport

Sportbeleid

659

Betreft Rijksbijdrage Brede Impuls Combinatiefuncties, welke via de circulaire beschikbaar is gesteld.

Mutaties reserves SZ werkgelegenheid Reïntegratie

304

Reserve Wijkontwikkeling

3.777

Betreft restantmiddelen voortvloeiend uit beëindiging Programma Wijkontwikkeling eind 2014 om een aantal lopende fysieke projecten, zoals Herontwikkeling Driesprong, Masterplan etc. voort te zetten in 2015

Subtotaal

171.087

25.456

2. Ondernemend Breda

2.1

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Grondexploitatie t.b.v. bedrijventerreinen

6.259

6.259

Betreft jaarschijfbedragen inzake grondexploitaties voor bedrijventerreinen. Projecten zijn langdurig, betreffen incidentele baten en lasten.

Economische zaken

526

56

31 Ondernemersfonds Prinsenbeek, 31 reclamebelasting, 25 VVV Grote Markt - 25 toeristenbelasting               
470 Coalitieakkoord 2014-2018, versterking binnenstad (Breda Next)

ESC Europese betrekkingen/ subsidies en citymarketing

Evenementen

600

Coalitieakkoord 2014-2018

2.2

Grote projecten in de stad

Via Breda

3.927

2.920

2.3

Dynamische stad

Cultuurpresentatie

150

 doeluitkering Beeldende Kunst

2.4

Onderwijs

Onderwijsbeleid

3.981

3.159

€ 1.420 specifieke rijksuitkering onderwijs achterstandebelkeid, € 1.739 educatie regio, € 2.885 doeluitkering peuterspeelzalenwerk, wet OKE € 437 doeluitkering jeugd (VO/MBO, trajectbegeleiding) € 100 maatschappelijk betrokken onderwijs.

Investeringsreserve bedrijventerreinen

1.000

Investeringsreserve Via Breda

164

Algemene Reserve Via Breda

573

Subtotaal

15.443

14.131

3. Duurzaam wonen in Breda

3.2

De beschikbare ruimte wordt optimaal verdeeld

Stedelijke planning en programmering

Ruimtelijke ordening

100

 Betreft digitalisering bestemmingsplannen uit coalitieakkoord 2014-2018.

3.3

Grote woonprojecten in de stad

Grondexploitaties t.b.v. de woningbouw

23.477

23.477

Betreft jaarschijfbedragen inzake grondexploitaties voor woningbouwprojecten. Projecten zijn langdurig, maar betreffen incidentele baten en lasten

3.4

Een bereikbaar Breda

Mobiliteit

128

28

 Voor de onderzoekskosten HOV ultra PRT is t/m 2018 € 100.000 beschikbaar, voor de uren van het Concessieteam OV is 300 uur beschikbaar welke gedeclareerd worden bij de Provincie(t/m 2016) € 28.000.

3.5

Breda is een duurzame en bestendige stad

Milieubeheer

1.159

556

 Betreft de uitgaven uitvoeringsprogramma bodem welke gedekt worden uit de reserve Bodemfonds of de rijksgelden welke t/m 2020 beschikbaar zijn

Reserve Bodemfonds

429

256

Vanuit de reserve worden de verspreide spoedlocatie gefinancierd, de gelden welke niet benut worden uit   de rijksgelden(meicirculaire’15) worden gestort in de reserve

Reserve klimaatfonds

150

Subtotaal

25.293

24.467

4. de basis op orde in Breda

4.3

De openbare ruimte is veilig, functioneel en duurzaam

Afvalservice

2.900

 Transitie VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Groen en water

668

193

 Zijn grotendeels verwachte uitgaven welke gedekt worden uit de reserve, zie ook Reserve Groenfonds

Reserve Groenfonds

25

500

Betreft verwachte dotaties en onttrekkingen van de reserve voor de projecten van de Landelijke driehoek

Subtotaal

3.593

693

5. Organisatie en financiën van Breda

5.2

Solide financiën

Gemeentefonds

.. Wsw

25.333

.. Reïntegratie

6.198

.. Wmo

63.187

.. Jeugd

38.905

.. Huishoudelijke hulp

2.684

.. Vrouwenopvang

6.066

.. Maatschappelijke opvang

6.283

.. Implementatie participatiewet

400

.. Combinatiefuncties

659

.. Bodemsanering

967

.. Vroeg en voorschoolse educatie

285

.. Decentralisatie vergunningverlening en handhaving

278

Decentralisatie provinciale taken

.. Beeldende kunst en vormgeving

150

Stortingen/ onttrekkingen in reserves

.. Storting in algemene reserve

1.799

.. Storting in exploitatiereserve

200

.. Onttrekking uit investeringsreserve

1.970

.. Diverse investeringen

1.970

Betreft eenmalige afschrijvingen bij diverse programma`s

.. Bespaarde rente naar reserves

2.461

Subtotaal

6.430

153.365

 Totaal

221.846

218.112