Ontwikkeling meerjarenbeeld

Het meest actuele meerjarenbeeld is bij de vaststelling van het Bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang' op 2 september gepresenteerd. In deze begroting zijn de actuele ontwikkelingen die het meerjarenperspectief beïnvloeden weergegeven. Onderstaande tabel geeft het verloop weer van het meerjarenbeeld van de Begroting 2016.

(bedragen x € 1 miljoen)

 2016

2017

2018

2019

Saldo Bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang'

3,45

2,00

0,20

-0,65

Impulsen (in hoofdstuk ambities toegelicht)

-0,75

-0,55

-0,15

-0,15

ombuigingen (in hoofdstuk ambities toegelicht)

1,54

2,89

3,04

3,04

Ontwikkeling lastendruk (bijstelling)

0,16

-1,91

-2,91

-2.24

versteviging weerstandsvermogen (vervallen)

-2,90

Perspectief 'Focus op Vooruitgang'

1,50

2,43

0,18

0,00

Vermindering bijdrage reserves t.b.v. participatie/re-integratie

-0,80

-0,80

-0,80

Autonome ontwikkeling en vrijval versterking weerstandsvermogen

-0,06

0,87

-0,09

-0,89

Eenmalig effect individueel keuzebudget (IKB)

-2,60

Bijdrage IKB uit algemene reserve aan IKB

2,60

Doorwerking septembercirculaire 2015

2,28

1,78

3,39

3,59

Geactualiseerd perspectief

2,92

4,28

2,68

2,70

Ten opzichte van het op 2 september 2015 vastgestelde bestuursakkoord bestaat op een aantal onderdelen een afwijking. Deze bestaan op de inzet van middelen voor participatie/re-integratie, geringe effecten als gevolg van autonome ontwikkelingen en door de herziene afspraken met betrekking tot de lastendrukontwikkeling. Tot slot moet een eenmalige last worden genomen met betrekking tot de invoering van het individueel keuzebudget en werkt de septembercirculaire van het gemeentefonds positief door in het meerjarenperspectief.

Autonome ontwikkelingen lastendruk/OZB

Tussen het bestuursakkoord en deze begroting ontstaan als gevolg van autonome ontwikkelingen op het meerjarenperspectief geringe bijstellingen. Deze worden met name veroorzaakt door actualisering van woningaantallen en een negatieve bijstelling van te ontvangen dividend. Over de lastendruk/OZB is in het bestuursakkoord 'Focus op vooruitgang' het uitgangspunt gehanteerd deze gelijkmatig en voorspelbaar te laten ontwikkelen. In 2017 was bij de voorjaarsnota nog rekening gehouden met een versterking van het weerstandsvermogen. Met de afspraken uit het bestuursakkoord is deze versterking komen te vervallen.  

Gemeentefondsuitkering:

In het bestuursakkoord worden middelen, die bij de meicirculaire beschikbaar zijn gekomen voor participatie/re-integratie, ingezet. In de voorjaarsnota zijn de maatregelen met betrekking tot de wet BUIG en participatie reeds verwerkt waarbij vanuit zowel de reserves sociale zaken en werkgelegenheid als de reserve ATEA bijdragen plaatsvinden. De middelen die vanuit de meicirculaire voor participatie/re-integratie beschikbaar komen leiden voor de jaren 2016 t/m 2018 tot een lagere inzet vanuit de reserves. In deze begroting wordt deze mutatie meegenomen. Op Prinsjesdag is de Septembercirculaire 2015 verschenen.  De doorwerking op het meerjarenperspectief is verwerkt. Zoals bij de financiële vooruitzichten geschetst betekent de economische groei ook dat het Rijk ruimte heeft voor intensiveringen. Dit wordt ook zichtbaar in de septembercirculaire die een positieve doorwerking laat zien in de accressen. de algemene uitkering groeit tevens door niet geclaimde BTW uit het compensatiefonds. Deze verwachte 'onderuitputting' wordt door het Rijk aan het gemeentefonds toegevoegd.

Individueel keuzebudget (IKB)

In de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor gemeenteambtenaren wordt het individuele keuzebudget ingevoerd waarbij het invoeringsjaar nog een keuze vormt. In Breda zal dit in 2017 het geval zijn. Als gevolg hiervan moet om verslagleggingstechnische reden eenmalig een extra last worden verwerkt. Vanwege het eenmalige karakter wordt deze uit de algemene reserve onttrokken.

De effecten van de actualisering van het meerjarenbeeld na vaststelling van het bestuursakkoord zijn relatief beperkt. De sterk positieve ontwikkeling van het meerjarenperspectief wordt vooral  veroorzaakt door het gemeentefonds. Het meerjarenperspectief is meerjarig sluitend. Een solide basis om het jaar 2016 mee in te gaan.
De economische vooruitzichten zijn gunstig maar kennen nog wel enige onzekerheden zoals in de voorgaande paragraaf benoemd. Daarnaast is ook nog onvoldoende zicht op de Belastingdruk vanwege de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven. We laten dit positieve beeld dan ook nu voor wat het is en bezien bij de voorjaarsnota volgend jaar op welke wijze we dit voor Breda inzetten.