Speerpunten

Onze koers voor de periode 2015 - 2018 is door de gemeenteraad vastgesteld in het Bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang'. Hieraan voorafgaand stelde  de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2015 vast waarin ook voor de kortere termijn (2016) de speerpunten zijn benoemd.

In het aankomende begrotingsjaar worden met name de volgende accenten zichtbaar: Op de eerste plaats de totale transformatie van het sociale domein. Sinds 2015 zijn lokale overheden belast met een aantal nieuwe taken. Onze eerste opgave daarbij was om de zorg te blijven garanderen (transitie). Nu volgt het proces van transformatie (innovatie). We geven die innovatie vorm met de betrokken partijen in Breda. We verminderen de versnippering en komen tot een  meer integrale benadering waar het bijvoorbeeld gaat om de toegang tot de zorg. Bij de transformatie van de jeugdzorg richt onze aandacht zich met name op jongeren die zorg nodig hebben. Met 80% van de jeugd gaat het gelukkig goed. Ons beleid is vaak gericht op het ontwikkelen van kansen. Die kansen worden groter als jongeren naar school of naar werk gaan. Jeugdbeleid, economisch beleid en participatiebeleid sluiten daarop aan. We ontwikkelen innovatieve programma's en nodigen bewoners, bedrijven en instellingen uit om met ons in gesprek te gaan over hun en onze ideeën.

De aansluiting van economisch en arbeidsmarktbeleid is belangrijk omdat de  komende jaren  onze prioriteit ligt bij het creëren van werkgelegenheid en het toeleiden naar werk. Wij zien groeimogelijkheden in verschillende sectoren ('biobased', logistiek, `maintenance , de creatieve sector, `health care` et cetera ).
Gelukkig zien we de werkgelegenheid in onze regio al groeien. We gaan  de mogelijkheden onderzoeken om vacatures en werkzoekenden aan elkaar te koppelen. We richten ons op de grotere bedrijven en zetten ook in op de doorgroei van kleine Bredase bedrijven door het stimuleren van kennis en bouwen van netwerken.

Het experiment Breda Begroot wordt in 2016 gerealiseerd in Princenhage en Prinsenbeek. Daar ontdekken we samen met bewoners of het gemeentebestuur zich verder kan terugtrekken en de inzet van middelen, die de leefbaarheid van de wijk raken,  meer kan overlaten aan de bewoners.

Veiligheid geldt als belangrijke voorwaarde.  Wij accepteren immers niet dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen buurt of eigen huis.  Dat geldt natuurlijk voor de bewoners die zijn aangewezen op extra hulp ten aanzien van huisvesting en begeleiding, maar ook de leefbaarheid in de wijken.

In 2016 wordt de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed zichtbaar; de eerste investering bedraagt € 0,5 miljoen. We investeren € 1,5 miljoen in het onderhoud van onze sportaccommodaties. In 2016 presenteren wij onze duurzaamheidsvisie. ook dierenwelzijn zal daarin zijn opgenomen. Ons Meerjaren Investeringsplan (MIP) bevat bovendien financiële ruimte om een aantal activiteiten in het kader van de structuurvisie uit te voeren.

We gaan in 2016 aan de slag  met de vorming van het Fonds stedelijke ontwikkeling; de financiering zal gedaan worden door meerdere partijen. In ons meerjarenperspectief laten we zien dat we in die jaren in totaal € 4 miljoen investeren. Met die garantie nodigen we andere partijen uit zich aan te sluiten. Daarnaast treffen we de noodzakelijke voorbereidingen voor de Omgevingswet die vanaf 2018 van kracht wordt.

Vanaf 2016 gaan we ook aan de slag om het  waterrecreatie en de watereconomie een impuls te geven. In de twee volgende jaren stellen we € 0,25 miljoen per jaar beschikbaar om de voorzieningen hiervoor te realiseren.

Deze periode tekenen wij het 'Verhaal van Breda' op. We stellen ons de vraag wat Breda zo bijzonder maakt. De antwoorden hierop zijn belangrijk voor de positionering van Breda en de  focus van het gemeentebestuur.