Programma 3Duurzaam wonen in Breda

Onze ambitie

Breda wilt compact en duurzaam zijn. Vormgegeven vanuit kernwaarden en sterke punten, met veel ruimte voor initiatief uit de stad, dorpen en wijken. Samen met de partners wordt hieraan invulling gegeven.

We steken in op realiseren van een bij Breda passende woningbouwopgave: Duurzaam en betaalbaar. We vermijden en herbestemmen leegstand vastgoed.

We werken toe naar optimaal hergebruik en een sterke reductie van restafval.

De huidige structuurvisie transformeert zich naar een nieuwe omgevingsvisie.

De binnenstad is toegankelijk, bereikbaar en gastvrij voor bezoekers en inwoners.

Externe ontwikkelingen

De economie en de maatschappij veranderen de ontwikkeling van Breda. Door veranderingen op het gebied van wonen, economie, zorg en welzijn komt vastgoed beschikbaar op locaties in de bestaande stad, wijken en dorpen. Dat vraagt om nieuwe plannen.

De bevolking vergrijst, huishoudens zijn kleiner, vluchtelingen en arbeidsmigranten doen een beroep op de woningmarkt. Dit vraagt om een ander soort, vooral goedkopere, woningen.

Het rijksbeleid op gebied van milieu en afval. Van afval naar grondstof (VANG).

De invoering van de Omgevingswet.

Programma 3Duurzaam wonen in Breda

Thema's

Wonen in Breda
Verdeling beschikbare ruimte
Grote woonprojecten in de stad
Bereikbaar Breda
Breda is een duurzame en bestendige stad

Programma 3Duurzaam wonen in Breda

Financiën

Wat gaat dit programma kosten?

( bedragen x € 1.000 )

Thema Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Lasten
3.1 Breda is een duurzaam en bestendige stad 3.761 4.468 4.062 3.704 3.645 3.637
3.2 Verdeling beschikbare ruimte 5.049 3.446 3.608 3.656 3.644 3.533
3.3 Bereikbaar Breda 15.301 15.215 18.172 18.241 18.093 17.923
3.4 Grote woonprojecten in de stad 53.199 48.535 29.954 29.237 19.535 18.442
3.5 Wonen in Breda 872 700 735 713 712 707
Baten
3.1 Breda is een duurzaam en bestendige stad 1.561 1.448 1.413 910 857 857
3.2 Verdeling beschikbare ruimte 2.160 640 640 640 640 640
3.3 Bereikbaar Breda 13.222 13.616 14.053 14.025 14.025 14.025
3.4 Grote woonprojecten in de stad 47.092 43.412 23.711 22.994 13.292 12.199
3.5 Wonen in Breda 175 59 59 39 39 39
Mutaties in reserves
Onttrekkingen 855 939 677 677 677 677
Stortingen 0 1.152 406 406 406 406

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

3.1 Breda is een duurzame en bestendige stad
Bij het Uitvoeringsprogramma bodem voor spoedlocaties  zijn de lasten €0,2 miljoen lager voor sanering gronden. Ook bij het Uitvoeringsprogramma klimaat  zijn de lasten € 0,2 miljoen lager dan vorig begrotingsjaar.

3.3 Een bereikbaar Breda
De middelen uit het investeringsplan inzake instandhouding verkeersregelinstallaties en instandhouding infrastructuur zijn met ingang van 2016 overgeheveld naar de exploitatiebudgetten. Hierdoor neemt de begroting met een bedrag van € 1,3 miljoen toe. Daarnaast zijn de kapitaallasten met € 1,1 miljoen toegenomen, onder andere door het project Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV-busbaan).
De  exploitatie van het parkeerbedrijf is sluitend na een afdracht van € 2,6 miljoen aan de algemene middelen.

3.4 Grote woonprojecten in de stad
De baten en lasten zijn gedaald als gevolg van de wijziging in de opbouw van de begroting. In de jaarrekening 2014 en begroting 2015 zijn alle grondexploitaties opgenomen onder dit programma. In de begroting 2016 zijn de grondexploitaties inzake de bedrijventerreinen en de grondexploitatie Stationskwartier verantwoord in programma 2 Ondernemend Breda. Voor een totaal beeld inzake het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Mutaties in reserves

(bedragen x 1.000 )

Reserves

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 Reserve Bodemfonds

 1.045

172

1.217

 Reserve Klimaatfonds

0

98

 98

 Reserve Parkeerbedrijf

213

0

213

 Reserve Parkeerfonds

435

0

435

Totaal reserves

1.693

270

1.963

Reserve bodemfonds
De reserve is bij de jaarrekening 2014 gevoed met € 0,8 miljoen, afhankelijk van de aanpak van de bodemverontreinigingsprojecten wordt een beroep gedaan op de reserve, bij resultaatbepaling 2014 is nog € 0,2 miljoen toegevoegd. In 2016 zal een dotatie plaatsvinden van € 0,2 miljoen, vanuit de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen. Hiervan worden in de komende jaren werkzaamheden uitgevoerd aan spoedlocaties.

Reserve klimaatfonds
De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 0,1 miljoen, jaarlijks wordt deze gevoed met € 0,2 miljoen, de netto-opbrengst van de windturbines Hazeldonk. Met ingang van 2015 worden van dit bedrag revolverende projecten gestart. In 2016 zal een dotatie plaatsvinden van € 0,1 miljoen.

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x 1.000 )

Voorzieningen

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 Voorziening negatieve planresultaten Grondbedrijf

33.372

1.302

34.674

 Voorziening verliesgevende contracten

9.025

352

9.377

 Voorziening voorraad gronden en panden

2.466

0

2.466

 Voorziening duurzame waardevermindering

1.748

0

1.748

 Voorziening onderhoud panden

475

68

543

 Voorziening Parkeergebouwen

1.876

330

2.206

Totaal voorzieningen

48.962 

2.052 

51.014 

Voorziening negatieve planresultaten
De stand van de voorziening negatieve planresultaten op 1 januari 2016 is gebaseerd op de verwachte negatieve planresultaten van de meest recente herzieningen (juli 2015). In de mutaties 2016 is alleen de toevoeging van de rente opgenomen en zijn geen andere ontwikkelingen verwerkt.

Voorziening verliesgevende contracten
betreft de overname van de locaties van het belastingkantoor en de rechtbank. De voorziening wordt verhoogd met de rentecomponent.

Voorziening gronden en panden en voorziening duurzame waardevermindering
In 2014 is een voorziening voor duurzame waardevermindering gevormd voor de afwaarderingen van panden en gronden naar de directe opbrengstwaarde (taxatiewaarde). De afboekingen zijn verwerkt middels een voorziening zodat positief waardeherstel in de toekomst via een voorziening kan worden verwerkt.

Voorziening onderhoud panden
In 2014 is een voorziening gevormd ten behoeve van het onderhoud van de panden en gronden van het Grondbedrijf.

Voorziening Parkeergebouwen
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2014 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2015 en 2016. De voorziening dient ten behoeve van het onderhoud van de panden van het Parkeerbedrijf.

Investeringen

(bedragen x 1.000 )

Investeringen

Lopend krediet
1-1-2016

Nog te voteren in 2016

Totaal beschikbaar in 2016

Geraamde uitgaven 2016

Geraamde uitgaven 2017

Geraamde uitgaven 2018

Geraamde uitgaven 2019

 Mobiliteit: UP 2016

10.175 

10.175

3.074

3.565

3.536

 SV: Gasthuispoort

1.425 

1.425

1.425

 Invoering vergunningsgebied

 150

150

150

Flexibel toegangssysteem binnenstad

300

300

300

 Lekkage Chasséparking

1.500

1.500

1.500

 Verplaatsen kermisexploitanten

275

275

275

Totaal investeringen

1.775 

12.050

13.825

6.724

3.565

3.536

Mobiliteit: uitvoeringsprogramma 2016
Een deel van de maatregelen die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2014-2018 zijn begin 2015 ingebracht onder het programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Onder de naam Corridor-Zuid gaat het hierbij voor Breda om een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de singelring kan worden ontlast, de binnenstad beter bereikbaar wordt en Breda laat zien dat ze meer is dan een autostad. Vanuit het programma Beter Benutten is inmiddels door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 4,4 miljoen, daarnaast is aanvullende financiering vanuit de Provincie mogelijk; deze bijdragen zijn nu in het investeringsplan opgenomen.

SV: Gasthuispoort
Voor het te voteren bedrag ad € 1,4 miljoen wordt in 2015 een voorstel aan de raad voorgelegd.

Verplaatsen kermisexploitanten:
Uitvoering van het projectplan van het verplaatsen van de kermisexploitanten.

Invoering vergunninggebied
De nog te voteren investering betreft de invoering van vergunninggebieden.  

Lekkage Chasséparking
De uitvoering van de oplossing van de lekkage Chasséparking is gestart in 2015 en zal in 2016 worden afgerond.