Overzicht reserves en voorzieningen

 (bedragen x € 1.000)

verwachte
Boekwaarde

Mutatie

Verwachte
Boekwaarde

Omschrijving reserve

31-12-2015

2016

31-12-2016

Algemene reserve

76.845

1.425

78.297

Exploitatiereserve

972

200

1.172

Begrotingsreserve

4.838

-1.319

3.519

Investeringsreserve

20.671

-3.134

17.537

Reserve Toeristenbelasting

0

56

56

Reserve Onderwijshuisvesting

2.714

0

2.714

Reserve sociale zaken en werkgelegenheid

3.038

-304

2.734

ATEA algemene reserve

6.438

-474

5.964

Reserve Wijkontwikkeling

3.776

-3.776

0

Reserve Wmo/Zorgfonds

3.361

3.361

Reserve armoedebestrijding

676

0

676

Reserve Bodemfonds

1.045

172

1.217

Reserve Klimaatfonds

0

98

98

Reserve Parkeerfonds

435

0

435

Reserve Parkeerbedrijf

213

0

213

Reserve Groenfonds

475

-475

0

Totaal generaal

125.497

-7.531

117.993

*exclusief mutaties uit Bestuursakkoord

 (bedragen x € 1.000)

Verwachte
Boekwaarde

Mutatie

Verwachte
Boekwaarde

Omschrijving voorziening

31-12-2015

 2016

31-12-2016

Centrale personeelsvoorziening

3.553

-1.000

2.553

Voorziening wet AppA

7.987

33

8.020

Voorziening Afvalservice

260

-195

65

Voorziening riolering

541

200

741

Onderhoud gebouwen Bedrijfsvoering

2.600

-660

1.940

Onderhoud gebouwen Sport

5.238

-697

4.541

Onderhoud gebouwen Welzijn

189

-189

0

Onderhoud gebouwen Cultuur

1.329

-171

1.158

Onderhoud Rat Verlegh Stadion

390

-266

124

Onderhoud gebouwen Rendabel overig

529

-6

523

Onderhoud gebouwen Afvalservice

266

12

278

Onderhoud Brede scholen

88

111

199

Achterstallig onderhoud wegverhardingen

15.000

-2.500

12.500

Voorziening onderhoud openbare ruimte

-

-

-

Voorziening verliesgevende contracten

9.025

352

9.377

Voorziening voorraad gronden en panden

2.466

0

2.466

Voorziening duurzame waardevermindering

1.748

0

1.748

Voorziening onderhoud panden

475

68

543

Voorziening Parkeergebouwen

1.876

330

2.206

Voorziening ECO-Cultuur

25

7

32

Subtotaal

53.585

-4.578

49.007

Voorziening negatieve planresultaten Grondbedrijf

59.576

2.324

61.900

Totaal generaal

113.161

-2.247

110.914