Programma 4Basis op orde in Breda

Onze ambitie

In Breda vinden we bepaalde zaken vanzelfsprekend. Een veilige en prettige stad, die we met respect voor elkaar samen vormgeven. Het programma Basis op orde gaat over deze vanzelfsprekendheden. Ofwel: waar mogen Bredanaars en ondernemers op rekenen, wat is er gewoon goed geregeld? Wij willen voldoen aan vijf basisverwachtingen. Ze staan voor al onze ambities.

1. Bredanaars, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig en prettig in Breda.

2. Breda heeft een flexibele en dienstverlenende ambtelijke organisatie, die Bredanaars en ondernemers adequaat, snel, eenvoudig en motiverend tegemoet treedt.

3. Bredanaars, ondernemers en onze regiopartners mogen rekenen op een open overheid; een stadsbestuur dat graag samen met hen Breda bestuurt, en interactie mogelijk maakt.

4. Een professionele lobby met daarbij een sterke positie in het bestuurlijke krachtenveld.

5. Mondiaal bewustzijn en bevordering van economie en handel.

Externe ontwikkelingen

Digitalisering: hogere en andere eisen voor dienstverlening, bedrijfsvoering, informatisering en informatiebeveiliging.

Decentralisatie: meer gemeentelijke dienstverlening door afstoten en decentraliseren door andere overheden.

Bestuurlijke vernieuwing: andere verhoudingen tussen gemeenschap(pen), markt en overheid. De gemeente wil samen met bewoners nieuwe democratische bestuurs- en werkvormen verkennen.

Deregulering en eenvoudige procedures: de samenleving vraagt een kritische houding bij (de noodzaak van) regelgeving: enkel waar nodig en als hulpmiddel.

Ondermijning: georganiseerde criminaliteit is een toenemende bedreiging voor een bonafide economie en samenleving, het gezag en integriteit van het openbaar bestuur en de rechtstaat.

Drugs: naast hennepproductie groeit de markt van synthetische drugs. Deze ongecontroleerde markt zorgt onder meer voor gezondheidsrisico’s.

Verduurzaming: hogere eisen van Europa en Rijk leiden tot energietransitie. Voor afval en hergebruik ontwikkelt zich een andere kijk: van afval naar grondstof.

Invoering kwaliteitscriteria en private kwaliteitsborging voor omgevingsvergunningen en toezicht.

Vergunningverlening: voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet van 2018.

Programma 4Basis op orde in Breda

Thema's

Veilig Breda
Dienstverlening
Beheer van de openbare ruimte
Beheer van gemeentelijk vastgoed
Open overheid
Verbindend bestuur

Programma 4Basis op orde in Breda

Financiën

Wat gaat dit programma kosten?

( bedragen x € 1.000 )

Thema Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Lasten
4.1 Dienstverlening 27.287 25.386 24.898 25.129 25.174 24.948
4.2 Beheer van de openbare ruimte 90.657 70.977 74.654 71.829 72.149 72.204
4.3 Veilig Breda 21.641 20.646 21.238 21.238 21.238 20.888
4.4 Open overheid 10.428 19.475 19.463 19.463 19.463 19.463
4.5 Beheer van het gemeentelijk vastgoed 23.546 25.504 26.582 26.284 26.141 25.838
4.6 Verbindend bestuur 1.390 1.523 1.526 1.526 1.526 1.526
Baten
4.1 Dienstverlening 11.914 9.872 10.975 10.975 10.975 10.975
4.2 Beheer van de openbare ruimte 45.834 43.608 44.980 44.787 44.787 44.787
4.3 Veilig Breda 4.843 3.590 3.649 3.649 3.649 3.649
4.4 Open overheid 909 127 0 0 0 0
4.5 Beheer van het gemeentelijk vastgoed 11.347 13.832 13.829 13.829 13.829 13.829
4.6 Verbindend bestuur 149 134 135 135 135 135
Mutaties in reserves
Onttrekkingen 199 0 25 0 0 0
Stortingen 341 1.277 500 0 0 0

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

4.1 Dienstverlening
De lagere lasten komen doordat in 2015 eenmalige beschikbare middelen niet meer noodzakelijk zijn. Doordat Nederlanders die in België woonachtig zijn niet meer in Antwerpen reisdocumenten kunnen opvragen wordt een deel van deze documenten nu in Breda aangevraagd. Hierdoor wordt een hogere opbrengst van circa € 0,5 miljoen geraamd.

4.2 Beheer van de openbare ruimte
De voornaamste mutatie ten opzichte van eerdere jaren wordt gevormd door de transitie bij Afvalservice (Van Afval Naar Grondstof (VANG) die onderdeel uitmaakt van dit thema. Dit is een landelijk programma waarin anders moet worden omgegaan met afvalstoffen. Het scheiden van afval wordt hierin gestimuleerd, het weggooien van restafval ontmoedigd. De hiermee gepaard gaande kosten zorgen voor hogere lasten binnen dit product.

4.5 Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed zijn extra middelen beschikbaar gesteld.

Mutaties in reserves

(bedragen x 1.000 )

Reserves

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 Reserve Groenfonds

475

-475 

  0

Totaal reserves

475

-475

0

Reserve Groenfonds

Vanuit de uitgaven van de projecten is de verwachting dat per saldo € 475.000 wordt onttrokken vanuit de reserve.

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x 1.000 )

Voorzieningen

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

Voorziening AppA

7.987

33

8.020

Voorziening afvalservice

260

-195

65

Voorziening riolering

541

200

741

Onderhoud gebouwen Bedrijfsvoering

2.600

-660

1.940

Onderhoud gebouwen Sport

5.238

-697

4.541

Onderhoud gebouwen Welzijn

189

-189

0

Onderhoud gebouwen Cultuur 

1.329

 -171

 1.158

Onderhoud Rat Verlegh Stadion

390

-266

124

Onderhoud gebouwen Rendabel overig

529

-6

523

Onderhoud gebouwen Afvalservice

266

12

278

Onderhoud Brede scholen

88

111

199

Achterstallig onderhoud wegverhardingen

15.000

-2.500

12.500

Onderhoud beheer buitenruimte

-

-

-

Totaal voorzieningen

34.417

-4.328

30.089

Voorziening AppA
De Voorziening AppA is bedoeld om de verplichtingen van pensioenen en wachtgelden van oud-wethouders af te dekken. De toereikendheid wordt jaarlijks bepaald aan de hand van actuariële berekeningen.

Voorziening afvalservice
Betreft egalisatie van voor- en nadelen op de exploitatie van dit gesloten systeem.

Voorziening riolering
Betreft egalisatie van voor- en nadelen op de exploitatie van dit gesloten systeem.

Voorziening onderhoud gebouwen
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen bij de Jaarrekening 2014 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2015 en 2016. Met ingang van de Begroting 2016 maken het civiel- en cultuurtechnisch onderhoud buitensportaccommodaties en de vervanging van binnensportinventaris onderdeel uit van de voorziening ‘Onderhoud Gebouwen Sport’. De reden hiervoor is dat vanwege BBV-voorschriften deze activiteiten niet langer als investeringen mogen worden gezien maar als regulier groot onderhoud moeten worden opgenomen.”

Achterstallig onderhoud wegverhardingen.
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2014 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2015 en 2016. Bij de jaarrekening 2014 is deze voorziening aangevuld tot € 17,5 miljoen, zijnde het totaal nog openstaande bedrag aan achterstallig onderhoud. In 2016 zal daar naar verwachting een werkvoorraad ter waarde van circa 2,5 miljoen uit onttrokken worden.

Kapitaalgoederen openbare ruimte
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2014 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2015 en 2016. In 2015 zal naar verwachting het gehele gedoteerde bedrag (circa € 6,2 miljoen) uitgegeven worden aan onderhoud wegen, boomvervanging, baggerwerkzaamheden, vervanging openbare verlichting en groot onderhoud civieltechnische kunstwerken. Dit zal in 2016 ook het geval zijn. Vandaar dat cijfermatig deze voorziening op nul blijft staan, terwijl wel veel onderhoud uitgevoerd wordt.

Investeringen

(bedragen x 1.000 )

Investeringen

Lopend krediet
1-1-2016

Nog te voteren in 2016

Totaal beschikbaar in 2016

Geraamde uitgaven 2016

Geraamde uitgaven 2017

Geraamde uitgaven 2018

Geraamde uitgaven 2019

 Omvormen groen en spelen

142 

142

75

67

 Verhardingen

500 

500

500

 SV: Openbare ruimte herinrichtingen

300 

300

300

 SV: Openbare ruimte klimaatadaptatie

100 

100

100

Riolering

11.100

11.100

11.100

Verduurzaming vastgoed

500

500

500

500

500

Maatschappelijk vastgoed

300

300

300

300

300

300

SV: Groen en water

518

518

529

529

 Transitie Afvalservice

5.409 

5.409

5.409

Sportaccommodaties

750

750

Totaal investeringen

142 

18.727

18.869

18443

1.876

1.550

300 

  •  

Omvormen groen en spelen
De komende jaren wordt dit budget planmatig ingezet voor het vervangen van versleten speeltoestellen en/of groenperken.

AVS afvaltransitie
Er worden investeringen gedaan om de transitie van afval naar grondstof (VANG) vorm te geven. Hiertoe moeten onder andere. (mini)containers worden aangeschaft, inzamelmiddelen aangepast en locaties van grote containers worden aangepast en/of vernieuwd.

Verhardingen
Betreft de afwikkeling van de herinrichting Haagdijk / Haagweg, die in 2015 gestart is. Dit budget is door de gemeenteraad hiervoor ter beschikking gesteld.

SV: Openbare ruimte herinrichtingen
Deze investeringen komen voort uit de Structuurvisie. Wij pakken met deze impuls jaarlijks enkele kleinschalige locaties  aan met een verouderde inrichting van de openbare ruimte. Dit gebeurt steeds in overleg met bewoners(organisaties).

SV: Openbare ruimte klimaatadaptatie
Deze investeringen komen voort uit de Structuurvisie. Klimaatadaptatie betekent het lokaal vergroenen op plaatsen waar hittestress of wateroverlast kan plaatsvinden. Elk jaar worden enkele locaties aangepakt. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk werk met werk te maken
Riolering
Het betreft de geplande jaarschijf uit het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP). Het gaat voornamelijk om grootschalige vervangingen van rioleringsbuizen. Hierbij wordt aangenomen dat voorgaande jaarschijf volledig is uitgevoerd in 2015.
Verduurzaming vastgoed ( 1,5 miljoen 2016 tot en met 2018)
Bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed worden ook onrendabele investeringen gedaan. Dit zijn investeringen die niet of niet meteen kunnen worden gedekt door vermindering van uitgaven voor energie. Hiervoor is € 0,5 miljoen per jaar beschikbaar in de jaren 2016 t/m 2018.

Maatschappelijk vastgoed
Een bedrag van € 0,3 miljoen bestemd voor investeringen die de multifunctionaliteit van bestaande (niet) gemeentelijke accommodaties vergroten (buurthuis van de toekomst). Daarnaast is een bedrag van  € 0,1 miljoen per jaar opgenomen in de exploitatie voor de instandhouding van gemeentelijke sociaal-culturele accommodaties waarvan de instandhouding verzekerd moet worden.

SV: Groen en water
Betreft diverse projecten inzake gebiedsontwikkelingen, dekking vindt deels plaats uit de reserve Groenfonds.

Sportaccommodaties (2017 en 2018 1,5 miljoen)
Voor investeringen in de sportaccommodaties is in 2017 en 2018 € 0,75 miljoen per jaar extra beschikbaar.