Programma 5Organisatie en Financiën van Breda

Onze ambitie

De gemeentelijke organisatie werkt met de inwoners aan Breda. De maatschappij verandert in hoog tempo en Breda loopt daarin voorop en maakt het verschil. Hierbij zijn een open houding, lef, vertrouwen en co-creatie vanzelfsprekend.

Voor de gemeentelijke financiën is de ambitie dat deze solide en wendbaar is. We streven naar een aanvaardbaar niveau van de woonlastendruk voor zowel de inwoners als de bedrijven.

Externe ontwikkelingen

De burger is zelf aan zet, pakt daar waar mogelijk eigen verantwoordelijkheid. De overheid treedt terug en faciliteert steeds meer. Digitalisering en mondialisering hebben een grote invloed op ontwikkelingen.

Gemeentelijke inkomsten zijn de komende jaren aan veranderingen onderhevig. De positieve of negatieve financiële effecten vertalen wij door in de meerjarenbegroting, zodra deze bekend zijn.

Programma 5Organisatie en Financiën van Breda

Thema's

Een toekomstbestendige organisatie
Solide financiën

Programma 5Organisatie en Financiën van Breda

Financiën

Wat gaat dit programma kosten?

( bedragen x € 1.000 )

Thema Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Lasten
5.2 Een toekomstbestendige organisatie 5.751 1.631 4.168 3.684 3.431 3.231
5.3 Solide financiën 5.248 -1.900 3.648 -1.331 3.544 5.471
Baten
5.2 Een toekomstbestendige organisatie 3.175 0 2.083 2.083 2.083 2.083
5.3 Solide financiën 240.089 346.175 349.123 344.236 342.216 344.326
Mutaties in reserves
Onttrekkingen 12.631 11.067 7.475 10.670 5.670 7.175
Stortingen 14.250 8.689 6.304 5.079 3.837 2.017

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

5.2  Solide financiën
De lasten zijn € 5,6 miljoen hoger dan in 2015 wat met name veroorzaakt wordt door het verschil in begrotingssaldo tussen beide jaren (2015 laat een negatief begrotingssaldo zien, 2016 een positief begrotingssaldo).

De toename van de baten met € 3 miljoen is nagenoeg geheel het gevolg van een hogere gemeentefondsuitkering. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn het positieve accres in 2016 van circa € 6,6 miljoen en een lagere uitkering voor het Sociaal domein van € 4 miljoen (o.a. als gevolg van de afbouw van het onderdeel Participatie WSW)

Mutaties in reserves

(bedragen x 1.000 )

Reserves

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 Algemene reserve*

 76.845

1.425

78.297

 Exploitatiereserve

972

200

 1.172

 Begrotingsreserve

4.838

-1.319

 3.519

 Investeringsreserve*

20.671

-1.970

 18.701

Totaal reserves

103.326

-1.664

101.689

* Mutaties in deze reserves vinden ook plaats binnen de overige programma's.  In bovenstaand staatje zijn de totaalbedragen opgenomen.

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x 1.000 )

Voorzieningen

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

Centrale personeelsvoorziening

3.553 

-1.000

2.553 

Totaal voorzieningen

3.553 

-1.000

2.553

Investeringen

(bedragen x 1.000 )

Investeringen

Lopend krediet
1-1-2016

Nog te voteren in 2016

Totaal beschikbaar in 2016

Geraamde uitgaven 2016

Geraamde uitgaven 2017

Geraamde uitgaven 2018

Geraamde uitgaven 2019

 Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf

1.054 

1.760 

2.814

2.394

210

210

 Bedrijfsmiddelen Beheer

3.261 

3.261

3.261

 Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

450 

450

450

Totaal investeringen

1.054 

 5.471

6.525

6.105

210

210

Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf
Het nog te voteren bedrag is voornamelijk voor de vervanging van de gemeentelijke website (€ 500.000), vervanging van het PersoneelsInformatieSysteem (€ 450.000) en investeringen in de automatiseringsinfrastructuur, onder andere voor "de Digitale Gemeente 2018" (€ 560.000). Ook is € 200.000 opgenomen voor het opknappen van de lees/studiezaal van het Stadsarchief.

Bedrijfsmiddelen Beheer
Dit omvat diverse investeringen in automatisering  (nieuwe software en licenties) en het wagenpark, onder andere wagens en (grote) containers afvalservice. Ook wordt er geïnvesteerd in de  vervanging van materieel voor de gladheidsbestrijding.