Ambities

Het Bestuursakkoord 'Focus op vooruitgang' schetst onze bestuurlijke koers voor de komende jaren (2015-2018). Wij willen de energie die er in Breda is aanjagen en versterken, en met daadkracht aan het werk gaan om onze ambities samen met de Bredanaars te realiseren. Onder de noemer 'wat ons bindt' hebben wij in het bestuursakkoord onze gemeenschappelijke waarden en vertrekpunten verwoord.

Voor ons staat het positieve mensbeeld voorop: mensen hebben het beste met elkaar en met hun stad, hun dorpen en wijken voor. Wij hebben een gedeelde en wederzijdse verantwoordelijkheid bij het vormgeven en samenleven in Breda. In een dynamische samenleving waarin het initiatief meer en meer bij de samenleving zelf ligt, past een overheid die stimuleert, faciliteert, ondersteunt en ruimte biedt voor innovatie.

De dynamiek in de samenleving vraagt tevens om een toegankelijk bestuur dat verbindend en vernieuwend communiceert, en dat stuurt op resultaat en vertrouwen. Behalve dat wij vertrouwen uitspreken in de bewoners,  instellingen en bedrijven willen wij ook samen met hen de ontwikkeling van Breda verder vorm geven. Wij streven naar een grotere slagvaardigheid van het gemeentebestuur, naar minder bureaucratie. Naar een bestuur dat zich niet vastklampt aan regels, maar ruimte en maatwerk biedt, en kansen en mogelijkheden zoekt. Wij besturen niet 'over mensen', maar met hen. Dat vraagt natuurlijk om een dienstverlenende houding van de gehele gemeentelijke organisatie waarbij 'ja, mits' het uitgangspunt is. Naast het terugbrengen van het aantal regels zetten wij in op deze houding binnen de hele gemeentelijke organisatie. Het motto is hierbij topdienstverlening. Kennis, kunde en dynamiek zitten bij de bewoners, instellingen en bedrijven. Wij zijn een overheid die buiten de vaste kaders denkt: ontschotten, mensen aansporen, verbinden en enthousiasmeren.

Voor zaken die de leefbaarheid raken hanteren wij de schaal van de buurt, de directe leefomgeving van mensen. Tegelijkertijd werken wij op regionaal, provinciaal en landelijk niveau samen aan economische en maatschappelijke opgaven die geen gemeentelijke grenzen kennen. In de regio werken wij samen aan economische en maatschappelijke opgaven, omdat we ons realiseren dat wij niet zonder de regio kunnen en de regio evenmin zonder haar centrumgemeente Breda. Deze samenwerking richt zich onder andere op de mogelijkheid om onze economische kracht verder uit te bouwen. Dat draagt bij aan de werkgelegenheid en stelt dus meer Bredanaars in staat zelfstandig en volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De inspanning om die positie te bereiken verwachten wij van iedereen. En wat ons betreft geldt de norm dat regels voor iedereen gelden.