Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen (10) waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is (9 exclusief een aantal kleinere NV/BV's, opgericht bij de verkoop van de Essent-aandelen ). Een verbonden partij is één van de drie vormen voor de Gemeente Breda om haar taken uit te (laten) voeren: door een eigen directie, een commerciële partij of door een verbonden partij.
Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken. Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp.

De vrijstelling vennootschapsbelasting (vpb) voor overheidsbedrijven vervalt met ingang van 2016. Gevolg is dat alle NV’s en BV’s en gemeenschappelijke regelingen vpb-plichtig zijn en de nodige administratieve voorbereidingen moeten treffen. De gemeenschappelijke regelingen zijn vrijgesteld voor uitvoering van publieke taken.

Mede naar aanleiding van het Rekenkamer rapport uit 2015 over verbonden partijen is bestuurlijk in regionaal verband nagedacht over de aansturing van verbonden partijen. Dit resulteerde in zeven regionale kaderstellende regels. Daarnaast zal aan de hand van een in 2015 uit te voeren audit, de spelregels van de nota verbonden partijen en de aanbevelingen uit het rekenkamer rapport een gedifferentieerde sturing per verbonden partij uitgewerkt worden.

Visie en beleid

In aansluiting op landelijke ontwikkelingen volgen we sinds 2014 de eigenaar-positie vanuit   stabiliteit en kwetsbaarheid. Stabiliteit is de ontwikkeling van de exploitatieresultaten en kwetsbaarheid  de ontwikkeling in het risicoprofiel in relatie tot het vermogen.

Naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer (2015) over de verbonden partijen is bestuurlijk in regionaal verband gedacht over aansturing. De gestarte regionale ontwikkelingen krijgen een vervolg. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van verantwoorden en betrekken daarbij de adviezen van de Rekenkamer.

Vernieuwing is nodig. Hoe meet je bijvoorbeeld of de zorg verbetert, terwijl een instelling zijn interne bureaucratie vanwege kostenreductie significant vermindert? We gaan horizontaal toezicht onderzoeken, met als centrale waarden onderling vertrouwen en openheid. We verwachten dat professionals op die manier hun werk beter kunnen doen, er een betere verbinding is tussen alle partijen en een wederzijdse leercyclus op gang komt. Kortom: vakmanschap, verbinding en vertrouwen van alle betrokken stakeholders. Zo ontstaat meer doeltreffendheid en doelmatigheid.

Kerncijfers

(bedragen x€1.000)

Ontvangen dividend in 2014

Geraamd dividend in  2015

Geraamd dividend in  2016

Rechtspersonen (RP)

NV Bredase Investeringsmaatschappij (BrIM)

0

0

0

NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant (REWIN)

0

0

0

Chassé Theater Beheer NV

0

0

0

Enexis Holding ( +6 overige NV’s/BV’s)

45

18

18

Brabant Water NV

0

0

0

Intergas Holding BV

0

0

0

NV Stadsherstel Breda

0

0

0

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

327

150

150

Neovita BV

0

0

0

Stichting werk aan de wijk

0

0

0

Totaal

372

168

168

(bedragen x 1.000)

Betaalde exploitatie bijdrage in 2014

Geraamde exploitatie bijdrage in 2015

Geraamde exploitatie  bijdrage in 2016

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

GR Regio West-Brabant

638

635

658

GR Gezondheidsdienst West-Brabant (GGD)

3.500

3.660

3.671

GR Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden – West – Noord

0

0

0

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

0

224

235

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

9.912

10.451

10.541

GR Belasting samenwerking West Brabant

1.084

1.078

1.046

GR Belgisch Nederlands Grensoverleg (BeNeGo)

3

3

3

GR Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

622

612

622

GR Omgevingsdienst Midden en West Brabant

1.746

1.767

1.767

Veiligheidshuis Breda  (samenwerkingsverband)

207

207

207

Totaal

 17.712

18.661

18.750

Partijen