Treasury

Treasuryfunctie: taken en beleid

De treasury functie voert financiering, cashmanagement en renterisicobeheer uit met als doel te voorzien in de behoefte aan vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en om renterisico's te beperken. Het financieringsbeleid maakt maximaal gebruik van financieringsmiddelen met een korte looptijd. Het rentetarief op kortlopende leningen (geldmarkt) is bijna altijd lager dan bij langlopende leningen (kapitaalmarkt). Dit gebeurt binnen wettelijke kaders voor renterisico beheer (kasgeldlimiet en renterisico norm).

Renteverwachtingen in 2016

De economische vooruitzichten in Amerika en Europa verbeterden in 2015. In Azië daarentegen neemt de economische activiteit af. De werkloosheid neemt in Europa mondjesmaat af en de bestedingen nemen beperkt toe. Voor 2016 voorziet het Centraal Plan Bureau een groei van 2,4%. De geld- en kapitaalmarktrente in Europa blijven in 2016 naar verwachting op een laag niveau. De Europese Centrale bank (ECB) houdt de rente op de geldmarkt rond het nulpunt. Op de kapitaalmarkt blijft de rente waarschijnlijk op een laag niveau door de opkoopacties van de ECB, die tot midden 2016 doorgaan.

Financieringsbeleid

Een belangrijke variabele bij het financieringsbeleid is de toekomstige renteontwikkeling op geld- en kapitaalmarkt. Daarnaast speelt de spreiding in de schuldportefeuille een rol. We moeten voorkomen dat teveel schuld op hetzelfde tijdstip vervalt, omdat  dit het renterisico verhoogt. Volgens de uitgangspunten in het treasury statuut financieren we in 2016 bij een normale rente structuur maximaal via kortlopende kasgeldleningen. Het maximum bedrag is wettelijk bepaald door de kasgeldlimiet. Deze ligt voor de Gemeente Breda rond de € 50 miljoen (8,5% van de begroting). Als er een forse rentestijging op de kapitaalmarkt komt, worden langlopende leningen aangetrokken in plaats van de kasgeldleningen. Deze wijziging heeft dan een wat lager treasury resultaat tot gevolg.

Voor 2016 zijn de volgende volumes aan te trekken financieringsmiddelen geraamd.:

Financieringsinstrument

Geraamd percentage

Volume  2016

Daggeld + kasgeldleningen (gemiddeld volume)

0,0 %

50 miljoen

Kapitaalmarktleningen (op basis van 1-10 jaar)

1,0 %

20  miljoen

We houden rekening met aantrekken van  € 20 miljoen in de tweede helft van 2015 (na opstellen begroting 2016). Door de verwachte lage rentestanden zijn de geraamde rentelasten van de aan te trekken financiering in 2016 minimaal.

Verstrekte geldleningen en garanties

Naar verwachting gaat in 2016 een beperkt bedrag (maximaal € 10 miljoen) naar Breedsaam (onderwijshuisvesting primair onderwijs)  voor de investeringen in schoolgebouwen.

Renterisicobeheer

De wetgever stelt  in de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) eisen aan het maximum aan renterisico, dat een gemeente in een jaar mag lopen. Deze komen tot uitdrukking in de kasgeldlimiet (voor leningen met een looptijd tot een jaar) en de renterisiconorm (voor leningen met een looptijd vanaf een jaar). Deze normen bepalen de speelruimte voor verantwoord en goedkoop financieren. Beide normen hebben een relatie met de begrotingsomvang.  

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is 8,5% van de totale begroting. Een gemeente mag tot de kasgeldlimiet met kortlopende geldleningen gefinancierd zijn. De kasgeldlimiet voor Breda is in 2016 circa € 53 miljoen. Het beleid om bij een normale rentestructuur maximaal kort te financieren bracht de laatste jaren veel (eenmalig) voordeel. De rente op de geldmarkt was (en is) extreem laag. Ook voor 2016 streven we naar (bijna) maximale benutting van de kasgeldlimiet. Bij een geraamd volume van € 50 miljoen is het renterisico voor de Begroting 2016 € 500.000 euro per procent rentestijging.   

Renterisiconorm

De renterisiconorm is 20% van de begrotingsomvang in dat jaar. Van de langlopende schuld mag maximaal dat bedrag aan renteherziening onderhevig zijn. De renterisiconorm zorgt voor spreiding in looptijden van de langlopende schuld en verlaagt het renterisico. Het overzicht laat deze ruimte zien over 2016 t/m 2020.

(bedragen x 1 miljoen)

2016

2017

2018

 2019

2020

Begrotingsomvang (raming)

625

630

635

640

645

Renterisiconorm (20% van de begroting)

125

126

127

128

129

Aflossingen op de netto vaste schuld *

61

31

40

23

 5

Ruimte onder risiconorm

64

95

87

105

124

* Netto schuld: totale schuld minus leningen die doorgeleend zijn aan de woningbouwcorporaties (onder identieke voorwaarden).
De renterisiconorm wordt de komende jaren niet overschreden. Dit komt door de opbouw van de leningenportefeuille. Ruim 30% van deze portefeuille is  gefinancierd met 40- en 50-jarige lineaire/fix- of basisrente leningen, met een gemiddelde rentecoupon van 3.03%. Bij de langlopende schuld die aan een renteherziening onderhevig is of opnieuw moet worden gefinancierd ( € 20 miljoen) is het renterisico € 200.000 euro per procent rentestijging boven het ingezette percentage van 1%.
Gezien vanuit de huidige stand van de schuldportefeuille zijn er vanaf 2020 bijna geen aflossingen op de vaste schuld. De leningenportefeuille bestaat dan nog voornamelijk uit fix-leningen (geen tussentijdse aflossingen). Om overfinanciering te voorkomen zorgen we voor voldoende aandeel kortlopende leningen per 2020 en trekken we langlopende leningen sinds 2014 met een lineair aflossing schema aan.  

Schatkistbankieren

Sinds eind 2013 is schatkistbankieren voor decentrale overheden verplicht. Gemeenten hebben een rekening courant verhouding met het Rijk  om overtollig geld te stallen. Om het cashmanagement niet te verstoren heeft het Rijk middelen uitgezonderd, bijvoorbeeld het drempelbedrag. Dit is 0,75% van de begroting (tot € 500 miljoen) plus 0,2% van het meerdere. De drempelwaarde van Breda is in 2016 € 4 miljoen bij een geraamd begrotingstotaal van € 625 miljoen. Aangezien Breda geen structureel overtollig geld heeft maken we beperkt gebruik van de rekening courant verhouding met het Rijk.

Treasuryresultaat

Het treasuryresultaat over 2016  is geschat op ongeveer € 4,2 miljoen. Tot € 3,7 miljoen is het resultaat in de begroting 2016 verwerkt. Het verschil wordt gereserveerd voor onzekerheden (rentefluctuaties).

Kengetallen treasury

Voor een overzicht van de kengetallen treasury wordt verwezen naar de bijlagen.