Programma 1Vitaal en sociaal Breda

Onze ambitie

Wij zijn Breda. Bewoners, maatschappelijke organisaties, initiatieven, ondernemers, onderwijs en de gemeente werken samen. We geven vorm en inhoud aan een leefbare, creatieve, ondernemende, vitale en sociale stad, dorpen en wijken. Een gemeenschap waarin we met elkaar leven, wonen en werken. Bewoners zien naar elkaar om en doen een beroep op elkaar vanuit een positief mensbeeld. Elkaar helpen, ondersteunen en zorgen voor elkaar. Dat vindt plaats dankzij de sociale verbanden van mensen.

Dit gaat samen met het in stand houden, en waar nodig verbeteren, van de leefomgeving in de wijken en dorpen. Bredanaars geven met elkaar invulling aan wat nodig is in hun woon-, leef- en werksituatie. Mensen verbinden zich vooral in het dagelijks leven via school, werk, buurt, verenigingen, sport en cultuur. De gemeente faciliteert en ondersteunt de mensen dichtbij waar nodig. Daarmee zijn we aanvullend op de eigen mogelijkheden van bewoners. Veel vrijwilligers zetten zich in voor activiteiten, diensten en voorzieningen in wijken en dorpen. Zij staan daarmee voor een leefomgeving die sociaal, veilig en leefbaar is. De kracht van onderlinge netwerken en hulp kan intensiever worden benut en gesteund. Dit biedt ook kansen aan mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, door een bepaalde kwetsbaarheid, beperking of gedragsprobleem. Onze diensten en activiteiten in het gewone leven zijn er steeds op gericht dat er voor deze mensen geen belemmering is om mee te doen. Daar waar nodig ondersteunen wij, door samen te werken met vrijwilligersorganisaties, het bedrijfsleven, het onderwijs en andere maatschappelijke partners. Vrijwillig waar dat kan, betaald waar het moet.

De transitie van de zorg gaat nu over in de transformatie naar een meer integrale benadering, waarbij samenwerking met maatschappelijke partners en (boven) regionale afstemming een voorwaarde is. Zo regelen we samen de opgave om de zorg en ondersteuning anders en slimmer, dichtbij huis, voor en met elkaar te realiseren in Breda. Door het toepassen van nieuwe werkvormen en technieken winnen we veel aan kwaliteit, verminderen we bureaucratie en besparen we kosten. Dat kan binnen de participatie, de Wmo, beschermd wonen en de jeugdzorg zelf. In het programma ‘Breda Doet’ krijgt dat nog meer de nadruk.

Externe ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen, die van invloed zijn op de gewenste maatschappelijke effecten, zijn:

De veranderende rol van de overheid, meer terugtreden en loslaten en meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid van de bewoners (de participatiemaatschappij).

De landelijke herziening van het zorgstelsel. Waarop wij lokaal moeten anticiperen. Hiervoor is een hervorming van het ondersteuningsaanbod noodzakelijk.

Teruglopende bedragen vanuit het Rijk voor het sociale domein.

De toenemende instroom van arbeidsmigranten en vluchtelingen.

De beperkte groei op de regionale arbeidsmarkt.

De instroom in de Participatiewet. Dit versnelt door de verkorte WW-periode en stopzetting van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

De invloed van de nieuwe taken die de gemeente erbij heeft gekregen na de decentralisatie van de Jeugdzorg, de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Beschermd Wonen.

Demografische ontwikkelingen zoals ontgroening en (dubbele) vergrijzing.

Programma 1Vitaal en sociaal Breda

Thema's

Opgroeien
Inkomensverwerving
Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet
Bestrijding armoede
Leefbaarheid in wijken en dorpen
Opvang
Sport

Programma 1Vitaal en sociaal Breda

Financiën

Wat gaat dit programma kosten?

( bedragen x € 1.000 )

Thema Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Lasten
1.1 Opgroeien 2.704 2.624 2.641 2.641 2.641 2.641
1.2 Inkomensverwerving 129.154 115.936 112.728 112.464 114.013 115.217
1.3 Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet 43.635 163.418 157.686 156.530 130.163 130.851
1.4 Bestrijding armoede 10.111 10.464 9.717 9.717 9.717 9.717
1.5 Leefbaarheid in wijken en dorpen 5.363 12.138 9.253 3.698 3.589 2.585
1.6 Opvang 100 100 100 100 100 100
1.7 Sport 3.581 4.150 3.213 3.213 3.213 3.213
Baten
1.1 Opgroeien 318 168 168 168 168 168
1.2 Inkomensverwerving 119.919 74.037 75.562 77.634 80.729 82.066
1.3 Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet 5.362 32.043 31.927 30.427 5.298 5.298
1.4 Bestrijding armoede 3.414 2.598 2.803 2.803 2.803 2.803
1.5 Leefbaarheid in wijken en dorpen 1.869 4.422 1.988 188 188 188
1.6 Opvang 0 0 0 0 0 0
1.7 Sport 95 0 0 0 0 0
Mutaties in reserves
Onttrekkingen 3.158 627 0 0 0 0
Stortingen 3.222 10.731 4.554 1.148 1.148 1.148

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

1.2 Inkomensverwerving
De eenmalige invoeringskosten in 2015 van de decentralisaties verklaren de lagere lasten in 2016 voor een bedrag van circa € 0,8 miljoen. Daarnaast zijn de lasten 2016 voor Participatie nog eens met € 0,08 miljoen verlaagd als gevolg  van invulling van de  taakstelling innovatief subsidiebeleid.
Door het nemen van maatregelen zijn de lasten voor de uitvoering van de wet Bundeling Uitkeringen inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) afgenomen en in overeenstemming gebracht met de beschikbare middelen. In deze begroting is uitgegaan van het voorlopig budget 2015 omdat het budget 2016 nog niet bekend is.

1.3 Vrijwillige zorg waar het kan, professioneel waar het moet
De raming is aangepast op de uitkering van het Rijk voor de nieuwe WMO-taken, die neerwaarts is bijgesteld door de invoering van een objectief verdeelmodel met ingang van 2016. In totaal zijn de begrote lasten van dit thema  met € 5,2 miljoen gedaald.

1.4 Bestrijding armoede
Door het vervallen van eenmalige middelen 2015 zijn de ramingen voor Bijzondere bijstand en Schuldhulpverlening naar beneden bijgesteld.

1.5 Leefbaarheid in wijken en dorpen
Wijkontwikkeling is voor een belangrijk deel jaaronafhankelijk. De resterende middelen in 2015 zullen daarom op een later moment worden doorgeschoven naar 2016.

1.7 Sport
Door het vervallen van eenmalige middelen 2015 is de raming 2016 naar beneden bijgesteld.

Mutaties in reserves

(bedragen x 1.000 )

Reserves

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 ATEA algemene reserve

6.438

-474

5.964

 Reserve Wijkontwikkeling

3.776

-3.776

0

 Reserve Wmo/Zorgfonds

3.361

3.361

 Reserve SZ en werkgelegenheid

476

-304 

 172

 Reserve armoedebestrijding

676

0

676

Totaal reserves

14.727

-4.554 

10.173

ATEA algemene reserve
De mutaties in de ATEA algemene reserve betreffen frictiekosten welke het gevolg zijn van de SW herstructurering en het begrote (negatieve) resultaat.

Reserve Wijkontwikkeling
De mutaties in de reserve Wijkontwikkeling in 2016 hebben betrekking op  de herontwikkeling van de Driesprong, herinrichting openbare ruimte Linie/Doornbos, Activeringsprogramma IngenHouszplein en Haagweg, Masterplan en Pleinenaanpak.

Reserve SZ en werkgelegenheid
Het bedrag 2016 betreft een toevoeging van gelden aan het (herziene) bestedingsplan Participatiebudget 2016.

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x 1.000 )

Voorzieningen

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 Geen voorzieningen bij dit thema

Totaal voorzieningen

Investeringen

(bedragen x 1.000 )

Investeringen

Lopend krediet
1-1-2016

Nog te voteren in 2016

Totaal beschikbaar in 2016

Geraamde uitgaven 2016

Geraamde uitgaven 2017

Geraamde uitgaven 2018

Geraamde uitgaven 2019

 IngenHouszplein

125 

125

125

Bedrijfsmiddelen Atea

900

900

900

Totaal investeringen

125 

900 

1.025

1.025

IngenHouszplein
De verwachting is dat de werkzaamheden  rond juni 2016 zullen worden afgerond.

Bedrijfsmiddelen Atea
De investeringen betreffen vervangingsinvesteringen van transportmiddelen en machines en installaties.