Inleiding programma`s

De gemeenteraad heeft het college gevraagd in de begroting nieuwe programma's op te nemen gericht op maatschappelijke effecten; een meer vraaggerichte begroting. Vraaggericht wil zeggen dat de indeling van deze begroting gebaseerd is op de ambities van de gemeenteraad op langere termijn. De invulling van de nieuwe structuur is met het college en de betrokken raadsleden regelmatig besproken. De deelnemers aan Breda Begroot fungeerden als klankbord. Zij voegden een waardevolle reactie toe.

De indeling van nieuwe programma's, thema's, et cetera clustert maatschappelijke onderwerpen onder herkenbare benamingen. Er zijn keuzes gemaakt bij de indeling van onderwerpen naar programma’s. De accenten en pijlers uit de Voorjaarsnota 2015 en het Bestuursakkoord Breda 2015-2018 `Focus op Vooruitgang` zijn vertaald in de structuur van deze begroting.

Deze begroting maakt een begin met het beschrijven van (nieuwe) indicatoren die zich vooral richten op maatschappelijke effecten. We noemen ze daarom uitdagingen. In volgende begrotingen werken we dit in overleg met de raadswerkgroep cyclische producten verder uit. Dit proces wordt gezamenlijk door raad, college en ambtelijke organisatie uitgevoerd. Een en ander in samenhang met de vanaf 2017 wettelijk bepaalde indicatoren. Veel informatie over indicatoren staat op de website van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING).

In de ontwikkeling van de begroting nieuwe stijl past de in het bestuursakkoord genoemde grote slagvaardigheid. Dit wordt onder andere gevonden door inzicht in de mate van flexibilisering en daarmee de beïnvloedingsmogelijkheden van de uitgaven. In de zomer van 2015 is gestart met de inventarisatie van de hiervoor in aanmerking komende onderwerpen. Hieruit blijken voldoende aanknopingspunten voor verdere uitwerking in komende begrotingen.
Wij vertrouwen er op dat deze nieuwe opzet voor de komende jaren een stabiel uitgangspunt is voor de vertaling van onderwerpen uit (toekomstige) coalitieakkoorden.

Na de besluitvorming over deze Begroting 2016 volgt een evaluatie  met een beoordeling of deze structuur en invulling van de programma's voldoet aan de wensen. De uitkomsten verwerken we weer in het volgende begrotingstraject.