Programma 2Ondernemend Breda

Onze ambitie

Breda heeft veel dynamiek en potentie. Onze economie is weerbaar vanwege de veelheid aan soorten bedrijven en instellingen. Veel succesvolle ondernemers maken Breda krachtig. Werken in Breda kan op veel terreinen en niveaus.

Het ROC West-Brabant en onze top HBO instellingen zorgen voor goed opgeleid personeel.

Breda nodigt uit om te ondernemen en om er te verblijven. Het vestigingsklimaat moet aantrekkelijk zijn. Zo blijft de werkgelegenheid voor Breda en de regio op peil en groeit door. Een prettig woon- en leefklimaat draagt daar aan bij.

Een goed gevarieerd cultureel aanbod, veel evenementen en een breed onderwijsaanbod houden Breda aantrekkelijk om te verblijven, te ontwikkelen, te leren en te werken.

Breda heeft behoefte aan focus en innovatie. Hiervoor tekenen we het 'Verhaal van Breda' op.

Externe ontwikkelingen

De economische groeikansen voor Breda benutten we door op verschillende manieren samen te werken.

Met de Brabantse steden werken we aan sterke concurrentiekracht voor heel Brabant. Breda staat op de ‘agenda-stad’ van het Rijk. Met Rotterdam, het Havenschap Moerdijlk, Drechtsteden en West-Brabant (Deltri) werken we samen aan economische groei.

Met gemeenten om ons heen werken we op thema’s, in wisselende samenstelling, aan een goed werkende arbeidsmarkt en kansen van logistiek, biobased economy en maintenance. Aviolanda in Woensdrecht en de Bavelse Berg zijn nieuwe impulsen voor werkgelegenheid in West-Brabant.

Met Via Breda benutten we de strategische ligging. Breda krijgt zo meer vorm als centrumstad voor de regio en schakelstad naar Brabant.

Programma 2Ondernemend Breda

Thema's

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Grote projecten in de stad
Dynamische stad
Onderwijs

Programma 2Ondernemend Breda

Financiën

Wat gaat dit programma kosten?

( bedragen x € 1.000 )

Thema Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Lasten
2.1 Dynamische stad 24.477 24.797 23.607 24.086 24.064 24.059
2.2 Grote projecten in de stad 1.844 3.375 4.223 2.461 6.763 5.032
2.3 Onderwijs 33.690 33.152 32.536 29.375 29.374 29.272
2.4 Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 6.736 8.101 10.255 8.264 9.207 6.018
Baten
2.1 Dynamische stad 703 426 426 426 426 426
2.2 Grote projecten in de stad 39 621 2.590 1.556 5.892 4.435
2.3 Onderwijs 10.786 8.083 8.029 4.870 4.870 4.870
2.4 Stimuleren economische ontwikkeling in Breda 1.106 631 5.255 4.344 5.312 3.120
Mutaties in reserves
Onttrekkingen 1.312 55 56 82 120 122
Stortingen 2.312 5.605 1.737 0 0 0

Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

2.1 Dynamische stad
De ramingen voor 2016 zijn aangepast op het wegvallen van in 2015 eenmalig beschikbare middelen voor het Van Goghjaar (€ 0,3 miljoen),Stedelijke Impuls € 0,3 miljoen, actualisatie cultuurvisie € 0,2 miljoen en het jeugdcultuurfonds en ontwikkelingen Graphic Design Festival, samen € 0,1 miljoen.

2.2 Grote projecten in de stad
De verschillen ten opzichte van 2015 worden veroorzaakt door een uitsplitsing van grondexploitaties over diverse thema`s. Voor een totaalbeeld inzake het Grondbedrijf wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

2.3 Onderwijs
De lasten inzake onderwijsbeleid zijn gedaald met € 0,4 miljoen als gevolg van de invulling van de  taakstelling innovatief subsidiebeleid in 2016 en het vervallen van de eenmalige middelen inzake jeugdgezondheidszorg.

 2.4 Stimuleren economische ontwikkelingen in Breda
Evenals bij de grote projecten worden de verschillen ten opzichte van 2015 veroorzaakt doordat grondexploitaties nu over diverse onderdelen is verdeeld.

Mutaties in reserves

(bedragen x 1.000 )

Reserves

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 Investeringsreserve Via Breda

 164

-164

 0

 Reserve Toeristenbelasting

0

56

56

 Algemene reserve (Via Breda)

-

 -572

 -

 Reserve SZ en Werkgelegenheid

2.562

0

2.562

 Investeringsreserve bedrijventerreinen

3.061

-1.000

2.061

 Reserve onderwijshuisvesting

2.714

0

2.714

Totaal reserves

8.501

-1.680 

7.393

Investeringsreserve Via Breda
Betreft de investeringsreserve voor de bouw van de  fietsenstalling aan de zuidzijde van de OV-terminal die in 2016 opgeleverd wordt.

Algemene reserve (Via Breda)
De onttrekking uit de algemene reserve is ten behoeve van de afronding van de bouw van de OV-terminal in 2016.

Reserve Toeristenbelasting
De in 2012 vastgestelde verordening toeristenbelasting maakt het mogelijk om voor een periode van tien jaar een bijdrage te leveren aan de Koning Willem Alexanderbrug. Daarnaast worden onder voorwaarden aan de sector bijdragen beschikbaar gesteld om het toeristisch profiel van Breda te versterken.

Mutaties in voorzieningen

(bedragen x 1.000 )

Voorzieningen

Stand
1-1-2016

Mutaties
In 2016

Stand
31-12-2016

 Voorziening negatieve planresultaten Grondbedrijf

26.204

1.022 

27.226 

 Voorziening ECO-Cultuur

25

32 

Totaal voorzieningen

26.229 

1.029 

27.258 

Voorziening negatieve planresultaten
De stand van de voorziening negatieve planresultaten op 1 januari 2016 is gebaseerd op de verwachte negatieve planresultaten van de meest recente herzieningen van de grondexploitaties per 1 juli 2015. In de mutaties 2016 is alleen de toevoeging van de rente opgenomen.

Investeringen

(bedragen x 1.000 )

Investeringen

Lopend krediet
1-1-2016

Nog te voteren in 2016

Totaal beschikbaar in 2016

Geraamde uitgaven 2016

Geraamde uitgaven 2017

Geraamde uitgaven 2018

Geraamde uitgaven 2019

 VB Uitbreiding fietsenstalling Via Breda

1.133 

1.133

1.133

 Realisatie OV Terminal

3.997

3.997

3.997

 Realisatie OV Terminal

331

331

331

 Uitvoering visie binnenstad

130 

130

130

Totaal investeringen

5.461 

130

5.591

5.591