Totaal overzicht van baten en lasten

De inhoudelijke ontwikkeling van de begroting naar de nieuwe programma’s is vertaald naar de cijfers. Voor de vergelijking met voorgaande jaren, de realisatie van 2014 en de begroting 2015, zijn de lasten en baten in deze jaren vanuit de oude programmastructuur vertaald naar de nieuwe programma's. Ook nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is het meerjarenbeeld per programma tot en met 2019. Hierin is de bij het opstellen van deze begroting bekende informatie verwerkt.

De autorisatie van de raad vindt plaats op programmaniveau. Ter informatie zijn onderstaande cijfers bij de programma's verder uitgewerkt in thema's. Daarin is tevens een overzicht opgenomen van de te verwachten investeringen in 2016 en de mutaties in reserves en voorzieningen. Bij belangrijke afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren wordt een korte toelichting gegeven.

Totaal overzicht baten en lasten per programma Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Programma      
Vitaal en Sociaal Breda 194.648 130.977 308.830 113.268 295.337 112.447 288.363 111.219 263.435 89.186 264.324 90.523
Ondernemend Breda 66.748 12.634 69.425 9.762 70.620 16.300 64.187 11.196 69.407 16.500 64.381 12.851
Duurzaam wonen in Breda 78.182 64.211 72.364 59.175 56.531 39.876 55.550 38.609 45.628 28.853 44.242 27.761
Basis op orde in Breda 174.950 74.997 163.511 71.163 168.361 73.567 165.469 73.374 165.691 73.374 164.867 73.374
Organisatie en financiën van Breda 10.999 243.265 -268 346.175 7.816 351.206 2.353 346.319 6.975 344.299 8.702 346.409
Mutaties reserves      
Mutaties reserves 18.155 20.126 12.688 27.454 8.233 13.501 11.428 6.633 6.467 5.392 7.973 3.572